Mgr lic. Wojciech Stefański,

st. bibliotekarz UKSW

e-mail: w.stefanski@uksw.edu.pl

 

(Stan aktualny na 10.2008)

 

 

               Polsko-angielsko-niemiecki słowniczek wybranych terminów

 

Aborcja

Abortion

Abtreibung

Absolut

Absolute

Absolute

Anioł

Angel

Engel

Antropologia

Anthropology

Anthropologie

Apostoł                                 

Apostle

Apostel

Archeologia

Archeology

Archäologie

Architektura

Architecture

Architektur

Asceza

Asceticism

Askeze

Beatyfikacja

Beatification

Beatifikation

Biblia

Bible

Bibel

Biblistyka

Biblical research

Biblistik

Bioetyka

Bioethics

Bioethik

Biskup

Bishop

Bischof

Boże Narodzenie

Christmas

Weihnachten

Bóg

God

Gott

Buddyzm

Buddhism

Buddhismus

Chrystologia

Christology

Christologie

Chrzest

Baptism

Taufe

Chrześcijaństwo

Christianity

Christentum

Ciało ludzkie  

Body

Körper

Cud

Miracle

Wunder

Człowiek

Man

Mensch

Diecezja

Diocese

Diözese

Dobro

Goodness

Gute

Duch Święty

Holy Spirit

Heiliger Geist

Duchowieństwo

Clergy

Klerus

Duchowość

Spirituality

Spiritualität

Dusza

Soul

Seele

Egzegeza

Exegesis

Exegese

Eklezjologia

Ecclesiology

Ekklesiologie

Encyklika

Encyclical

Enzyklika

Eschatologia

Eschatology

Eschatologie

Etyka

Ethics

Ethik

Eucharystia

Eucharist

Eucharistie

Ewangelizacja

Evangelization

Evangelisation

Filozofia

Philosophy

Philosophie

Grzech

Sin

Sünde

Hermeneutyka

Hermeneutics

Hermeneutik

Hinduizm

Hinduism

Hinduismus

Historia

History

Geschichte

Islam

Islam

Islam

Jezus Chrystus

Jesus Christ

Jesus Christus

Judaizm

Judaism

Judentum

Kanonizacja

Canonization

Kanonisation

Kaplica

Chapel

Kapelle

Kapłaństwo

Priesthood

Priestertum

Katecheza

Catechesis

Katechese

Katolicyzm

Catholicism

Katholizismus

Kazanie

Sermon

Predigt

Klasztor

Monastery

Kloster

Konfucjanizm

Confucianism

Konfuzianismus

Konwersja religijna

Religious conversion

Religiöse Konversion

Kościół

Church

Kirche

Krzyż

Cross

Kreuz

Ksiądz

Priest

Priester

Kultura

Culture

Kultur

Laikat

Laity

Laie

Literatura

Literature

Literatur

Liturgia

Liturgy

Liturgie

Logika

Logic

Logik

Łaska

Grace

Gnade

Malarstwo

Painting

Malerei

Małżeństwo

Marriage

Ehe

Mariologia

Mariology

Mariologie

Matka Boża

Mother of God

Gottesmutter

Medytacja

Meditation

Meditation

Metafizyka

Metaphysics

Methaphysik

Miłość

Love

Liebe

Misja

Mission

Mission

Mistyka

Mysticism

Mystik

Modlitwa

Prayer

Gebet

Msza

Mass

Messe

Muzyka

Music

Musik

Nadzieja

Hope

Hoffnung

Nauka społeczna

Social teaching

Soziallehre

Objawienie

Revelation

Offenbarung

Ołtarz

Altar

Altar

Ontologia

Ontology

Ontologie

Osoba

Person

Person

Papież

Pope

Papst

Parafia

Parish

Pfarr

Patrologia

Patrology

Patrologie

Piękno

Beauty

Schönheit

Pneumatologia

Pneumatology

Pneumatologie

Pokuta

Penance

Busse

Polityka

Politics

Politik

Prawda

Truth

Wahrheit

Prawo

Law

Recht

Prawosławie

Orthodoxy

Orthodoxie

Protestantyzm

Protestantism

Protestantismus

Psychologia

Psychology

Psychologie

Reformacja

Reformation

Reformation

Religia

Religion

Religion

Rodzina

Family

Familie

Sakrament

Sacrament

Sakrament

Sobór

Council

Konzil

Socjologia

Sociology

Soziologie

Soteriologia

Soteriology

Soteriologie

Społeczeństwo

Society

Gesellschaft

Sztuka

Art

Kunst

Święty

Saint

Heiliger

Teologia

 

biblijna

chrześcijańska

dogmatyczna

duchowości

filozoficzna

katolicka

moralna

pastoralna

Theology

 

biblical

christian

dogmatic

spiritual

philosophical

catholic

moral

pastoral

 

Theologie

 

biblische

christliche

dogmatische

spiritual

philosophische

katholische

moral

pastoral

 

Trójca Święta

Trinity

Trinität

Usprawiedliwienie

Justification

Rechtfertigung

Wartość

Value

Wert

Wiara

Faith

Glaube

Wielkanoc

Easter

Ostern

Wniebowstąpienie

Ascension

Himmelfahrt

Wniebowzięcie

Assumption

Aufnahme in den Himmel

Wolność

Freedom

Freiheit

Wychowanie

Education

Erziehung

Wyprawa krzyżowa

Crusade

Kreuzzug

Zakon

Order

Orden

Zdrowie

Health

Gesundheit

Zesłanie Ducha Świętego

Pentecost

Pfingsten

Zmartwychwstanie

Ressurection

Auferstehung

Zwiastowanie

Annunciation

Verkündigung

Życie

Life

Leben